Nierzetelni kontrahenci

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą często musi mierzyć się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie dotrzymują terminu spłaty zobowiązań. Na szczęście po stronie wierzyciela jest prawo, które umożliwia mu polubowne odzyskanie pieniędzy. 

Jak rozwiązać sprawę z brakiem zapłaty za usługi lub dostawy?

Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma zasłużonych pieniędzy jego firma traci środki i nie może się rozwijać. Każdy dzień opóźnienia negatywnie wpływa na działalność gospodarczą. Sposobem na dłużników może być miękka windykacja, która polega na wysłaniu wezwania do zapłaty, a w dalszych krokach na sprzedaży długu, zaprzestaniu świadczenia usług lub dostaw towaru oraz wpisaniu dłużnika do ogólnodostępnej bazy danych Biur Informacji Gospodarczej (BIG). W ostateczności sprawę może oddać na drogę sądową, ale zajmie to dużo czasu i nie warto od razu sięgać po to rozwiązanie, bez wcześniejszego skorzystania  z metod windykacji miękkiej. 

Wezwanie do zapłaty to dokument sporządzany przez przedsiębiorcę i zawierający informację o długu oraz terminie jego spłaty, wyznaczonym przez wierzyciela. Plusem tej metody jest to, że wezwanie może być wysłane do dłużnika kilka razy oraz to, że jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie mówiące o tym jakie kroki zostaną podjęte w przypadku braku zapłaty zobowiązań. 

Takie polubowne rozwiązanie sprawy jest wygodne dla obu stron, a w razie braku odpowiedzi ze strony dłużnika można do niego wystosować ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty w formie oficjalnego dokumentu, które będzie silną motywacją do spłaty zobowiązań. Będzie to też dowód dla sądu, że przedsiębiorca starał się polubownie rozwiązać sprawę.

Poprawnie stworzony dokument musi zawierać takie informacje jak: datę i miejsce sporządzenia, dane wierzyciela (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres), dane dłużnika (imię i nazwisko,nazwa firmy, adres), podstawa prawna na której opiera się żądanie wierzyciela, czyli może to być zawarta umowa między stronami lub wystawiona faktura, kwota długu (może być powiększona o odsetki), termin spłaty długu wyznaczony przez wierzyciela, numer konta bankowego, na które na wpłynąć żądana kwota, osobisty podpis osoby wysyłającej wniosek oraz dalsze kroki jakie zastaną podjęte w razie braku odzewu ze strony dłużnika. 

Wezwanie do zapłaty jest doskonałą i skuteczną bronią w rękach polskich przedsiębiorców, ponieważ pozwala im na odzyskanie swoich pieniędzy od kontrahentów bez konieczności włączania w sprawę organów sprawiedliwości. Dodatkowo takie wezwania umożliwiają szybsze wyegzekwowanie pieniędzy niż droga sądowa.