Przychód i koszty jego uzyskania

Aby pomniejszyć podstawę opodatkowania w przypadku podatku na zasadach ogólnych lub podatku liniowego można skorzystać z dodatkowych odliczeń. 

Czym są koszty odliczane od podatku?

To wszystkie wydatki pośrednie lub bezpośrednie, które pozwalają uzyskać lub zachować przychód. Należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie wydatki muszą być udokumentowane, a przepisy jasno określają, jakie to muszą być dokumenty:

– faktury VAT, RP, MP,

– dokumenty celne,

– rachunki,

– faktury i rachunki korygujące,

– wszelkie zapiski zaksięgowane,

– noty księgowe,

– dowody przesunięć,

– dowody opłat pocztowych i bankowych,

– wszelkie dowody opłat na książeczkach,

– dokumenty potwierdzające fakt dokonania operacji płatniczej.

Przepisy podatkowe a wydatki

Przepisy podatkowe nie określają dokładnie, które wydatki mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, jednak wyraźnie określają, jakie nimi nie są. Trzeba przyznać, że lista jest bardzo długa:

– nabycie gruntów,

– odpisy z tytułu eksploatacji samochodu,

– wpłaty na fundusze utworzone przez podatnika,

– wydatki na spłatę kredytów i pożyczek,

– odsetki od kapitału własnego,

– wartość pracy własnej, małżonka i dzieci,

– darowizny,

– podatek dochodowy i od spadku i darowizn,

– odszkodowania z tytułu wypadku,

– koszty egzekucyjne,

– grzywny i kary finansowe, w tym odsetki w banku z a nieterminową spłatę,

– wierzytelności odpisane jako przedawnione i nieściągalne;

– kary i odszkodowania z tytułu wad towarów i usług oferowanych przez podatnika,

– rezerwy,

– wydatki na reprezentację,

– odpisy aktualizujące,

– pożyczki,

– składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy,

– koszty utrzymania zakładów socjalnych w zakładzie,

– wartości diet z podróży służbowych.

Jak wyliczyć koszt uzyskania przychodu?

Wszystkie udokumentowane wydatki, które przyczyniają się do uzyskania przychodu stanowią również jego koszty. Dlatego można je odliczyć od danej kwoty i pomniejszyć tym samym podstawę opodatkowania. To dodatkowy zysk i więcej pieniędzy w kieszeni podatnika.